Sunday, November 26, 2006

ชาว ส.ม.1 ส่งบทความลงวารสารวิชาการสาธารณสุข

วันนี้ 26 พ.ย. ได้ดำเนินการส่งบทความวิจัย ไปลงวารสารวิชากาสาธารณสุข โดยส่งทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
thwhodoc@whodoc.moph.go.thหรือ boypsc16@yahoo.com

ซึ่งผลงานที่ส่งไปเผยแพร่ ได้แก่
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา โดย พงษ์ศักดิ์ เชาว์วันกลาง

2) การพัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดย วัฒนา คงนาวัง

No comments: