Saturday, October 07, 2006

ความคืบหน้าของพี่หน่อยก่อนวันออกพรรษา

6 .. 2549 หลังจากที่รวบรวมกำลังใจได้แล้ว พี่หน่อยได้เดินทางไปพบ อ.วิรัตน์ (.ที่ปรึกษา) เพื่อให้ดูโปรแกรมวินิจฉัยโรคที่เขียนเสร็จแล้ว และแบบสอบถาม ซึ่ง อ.วิรัตน์ได้เห็นชอบด้วย และแนะนำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะวิทยาการสารสนเทศนั่นเอง ให้พี่หน่อยไปพบ ซึ่งพี่หน่อยจะเข้าไปพบในวันจันทร์ที่ 9 ..นี้

หลังจากที่เทอม summer ได้ลงทะเบียน 3 หน่วยกิตไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเพิ่มเติม อ.ที่ปรึกษาจึงช่วยเหลือ ประเมินเกรดให้ โดยให้ผ่าน 3 หน่วยกิต และเทอม 1 /2549 พี่หน่อยได้ดำเนินการ Drop ไว้แล้ว

หลัง จากพรรคพวกทยอยจบไปคนแล้วคนเล่า จนถึงวันนี้ พี่หน่อยต้องลุยคนเดียว ไปพบอาจารย์คนเดียว แต่คราวนี้คงจะจบจริงๆนะครับ เพราะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้น

No comments: