Wednesday, October 11, 2006

กำหนดการ การขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2549)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน ภายในวันที่ ภายในเวลา
1. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการศึกษา (เกรด) ให้กองทะเบียนและประมวลผล7 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.30 น.
2. กอง ทะเบียนฯ รับแบบรายงานผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ /การศึกษาปัญหาพิเศษ จากบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับระดับปริญญาโท)7 พฤศจิกายน 2549 (วันสุดท้าย)ภายใน 16.30 น.
3. กองทะเบียนฯ ดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา1-9 พฤศจิกายน 2549-
4. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คณะ/วิทยาลัยประชุมอนุมัติผลการศึกษา10 พฤศจิกายน 2549-
5. คณะ/วิทยาลัย ประชุมอนุมัติผลการศึกษา10-17 พฤศจิกายน 2549-
6. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา กลับคืน กองทะเบียนฯ17 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
7. ประชุมกรรมการบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัย แล้วส่งกลับคืนกองงานทะเบียนฯ20 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย21 พฤศจิกายน 2549-
9. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ24 พฤศจิกายน 2549-
หมายเหตุ เอกสารประกอบ (pdf)

No comments: