Tuesday, August 22, 2006

ผลการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมกระทรวงฯ

หลังจากชาว ส.ม.1 ทั้ง 7 ท่าน ได้ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549

ผลการพิจารณาปรากฏว่า พี่นก คุณศิริจิต เทียนลัคนานนท์ ได้รับการพิจารณาเพียงคนเดียว
จึงได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่าง 4-6 ก.ย. 2549 นี้

เบื้อง หลังส่วนหนึ่ง ได้รับแจ้งจากพี่แจงว่า เนื่องจากกรรมการพิจารณาผลงาน เข้าใจว่า พี่นก เป็นผู้ทำวิจัยคนเดียว จากการที่ส่งไฟล์ผลงานวิจัย ทางอีเมล์ โดยส่งรวมกัน 7 คน ในเมล์เดียว

กรรมการพิจารณาบอกว่า น่าจะแยกกันส่ง จะได้สะดวกในการเช็คจำนวน เนื่องจากต้องพิจารณาผลงานหลายเรื่อง ทำให้ผลงานอีก 6 เรื่องที่ส่งไปพร้อมกับพี่นก ถูกพลิกข้ามไป

ก็เอาไว้ส่งผลงานในเวทีอื่นๆต่อไป

No comments: