Wednesday, August 23, 2006

การประชุมเสนอผลงานที่ ม.พระจอมเกล้า ธนบุรี

พี่นกได้กรุณาส่งข้มูลที่ได้จากการท่องเวบ เรื่องการประชุมวิชาการนี้มาให้

เพื่อสามารถส่งผลงานไปร่วมนำเสนอได้ ซึ่งนายบอนก็เตรียมส่งผลงานของหลายคนไปร่วมในงานนี้แล้ว ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 8.30 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://arts.kmutt.ac.th/SocHumcon/

http://arts.kmutt.ac.th/SocHumcon/download/กำหนดการ.pdf

http://arts.kmutt.ac.th/SocHumcon/download/เอกสาร.pdf รายละเอียดโครงการ

รูปแบบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ
การนำเสนอผลงานวิจัย การอภิปราย และภาคโปสเตอร์

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ดังนี้
1. ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอในการประชุมฯ ภาคบรรยาย หรือ โปสเตอร์ หมดเขตรับบทคัดย่อ
และเรื่องเต็ม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 http://arts.kmutt.ac.th/SocHumcon/download/แบบแสดงความจำนงเสนอผลงาน.pdf

2. เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ แต่ไม่นำเสนอผลงาน หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2549

อัตราค่าลงทะเบียน

? ผู้เสนอผลงานวิจัยฯ 800 บาท

? ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย 1,000 บาท
(ถ้าชำระก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 900 บาท)

? นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
800 บาท
(ถ้าชำระก่อนวันที่ 15 ส.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 700 บาท)

ขอบเขตการนำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
จริยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากร ชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

No comments: