Thursday, May 18, 2006

ปัจจัยและรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

มัลลิกา ลุนจักร์
โรงพยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ผลการศึกษา
– สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร (เมาแล้วขับ, ไม่สมหมวกกันน็อก, ขับรถเร็ว, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่) รถสภาพไม่ดี ไปเที่ยวกลางคืน การรวมกลุ่มของวัยรุ่น ไม่มีเครื่องหมายจราจรและสัญญาณเตือนอุบัติเหตุ มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ, รูปแบบในการป้องกันอุบัติเหตุ มีการตั้งด่านของชาวบ้าน , การตั้งด่านของตำรวจร่วมกับอำเภอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, การจัดงานรื่นเริงที่หมู่บ้าน, การตั้งรางวัลหมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ, การเปิด VCD และการจัดนิทรรศการเรื่องอุบัติเหตุที่หมู่บ้าน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า การตั้งด่านต้องใช้คนหมุนเวียนและผลัดเปลี่ยนกันมา ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอทำให้ไม่สามารถทำได้ตลอดไป อัตรากำลังตำรวจไม่เหมาะสมกับจำนวนประชากรไม่สามารถตรวจสอบดูแลได้อย่าง ครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอุบัติเหต กฏหมายจราจรไม่ทั่วถึง การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุไม่ตรงกัน

- ข้อเสนอแนะ การจัดตั้งด่านควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากพื้นที่เอง ควรมีอัตรากำลังเสริมเพิ่มขึ้น ทดแทนตำรวจโดยสร้างเครือข่ายในหมู่บ้าน เช่น ตำรวจบ้านในการดูแลด้านตรวจ และควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ ให้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม รูปแบบเหล่านี้จะได้ผลเกิดจากการสร้างปัจจัยภายนอกเท่านั้น ควรมีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสร้างปัจจัยภายในตนเอง จึงจะทำให้การป้องกันอุบัติเหตุเป็นไปอย่างยั่งยืน และค้นพบว่า มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งมีแกนนำอย่างไม่เป็นทางการ สามารถสร้างพลังอำนาจให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง มีความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและกลุ่ม จึงได้จัดทำแผนกลยุทธกับเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักให้มีการป้องกันอุบัติ เหตุกับตนเอง โดยครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดตัวบ่งชี้ และรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุที่ยั่งยืนต่อไป


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

No comments: