Friday, March 24, 2006

ดาวน์โหลด Thesis ของคุณสมศักดิ์ เผ่าสอน ฉบับเต็มของ ได้ที่นี่

ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ / วิทยานิพนธ์ ของ สมศักดิ์ เผ่าสอน
ผู้แต่ง สมศักดิ์ เผ่าสอน
พิมพลักษณ์ 2548
ขนาด 107 แผ่น ; 30 ซม.
เลขมาตรฐาน 9749852354

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เป็นไฟล์ Acrobat PDF)

No comments: