Wednesday, March 22, 2006

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2548 ภาคฤดูร้อน

นำมาฝากครับ สำหรับชาว ส.ม.1 ที่จะต้องลง Summer เพื่อขอจบ

6 มี.ค. 49 ถึง 17 มี. ค. 49
* ลงทะเบียนเรียน (ช่วงที่ 1)
- นิสิตทุกรุ่นบันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ ; เครือข่าย Internet ที่ http://www.reg.msu.ac.th จนถึงเวลา 23.00 น.


18 มี. ค. 49 ถึง 24 มี. ค. 49
* ลงทะเบียนเรียน (ช่วงที่ 2)
- นิสิตบันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย & nbsp; Internet ที่ http://www.reg.msu.ac.th จนถึงเวลา 23.00 น.

18 มี. ค. 49 * เปิดเรียน & nbsp;

25 มี.ค. 49 ถึง 31 มี.ค. 49

* ลงทะเบียนเรียน โดยเสียค่าปรับ (ช่วงที่ 3)
- วันแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยเสียค่าปรับ 300 บาท โดยนิสิตสามารถบันทึกข้อมูลลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Internet
ได้ ตามวันที่กำหนดอีกครั้ง กรณีนิสิต ไม่ลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์ตามวันเวลาที่กำหนด งานทะเบียนจะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา และหรือยกเลิกการเพิ่มรายวิชา

หมายเหตุ กรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่นิสิตยังมีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และการศึกษาปัญหาพิเศษ ให้มาชำระค่าธรรมเนียม ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับค่าหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และการศึกษาปัญหาพิเศษ สามารถชำระได้ก่อนวันสอบปลายภาค โดยไม่เสียค่าปรับ

9 เม.ย. 49 - วันสุดท้ายของการงดเรียนบางรายวิชา

7 พ.ค. 49 - วันสุดท้ายของการงดการเรียนทุกวิชา (ลาพักการเรียน)
13-14 พ.ค. 49 - สอบปลายภาค
21 พ.ค. 49 - ปิดภาคเรียน
26 พ.ค. 49 - วันสุดท้ายของการส่งเกรดนิสิตทุกชั้นปี


หมาย เหตุ การลงทะเบียนเรียน และขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาที่จะเรียน ให้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกครั้ง

No comments: