Tuesday, March 21, 2006

10 อันดับดาวน์โหลด Thesis ส.ม.1 ยอดนิยม (Thesis ไหนที่มีคนสนใจดาวน์โหลดมากที่สุด)

หลังจากมี thesis ส.ม.1 ในห้องสมุด และเผยแพร่ในเวบไซต์แล้ว

จนถึงวันนี้ thesis/IS ของชาว ส.ม.1 เล่มไหน ที่มีคนสนใจดาวน์โหลดไปใช้ มากที่สุด
เลยทำการจัดอันดับ ดาวน์โหลด thesis ยอดนิยม 10 อันดับ ดังนี้

ที่มาจาก
http://www.sata1msu.com/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=14


อันดับที่ 1
ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนโดยบุคลากรของ โรงเรียน
ผู้ศึกษาค้นคว้า : บุษบง พืชสิงห์
ดาวน์โหลด: 21

อันดับที่ 2
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมแลุะการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบา หวาน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้ศึกษาค้นคว้า : กรรณิกา ลองจำนงค์
ดาวน์โหลด: 15


อันดับที่ 3
ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้ศึกษาค้นคว้า : โศภิตา จิตรวิกรานต์
ดาวน์โหลด: 14


อันดับที่ 4
ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้ศึกษาค้นคว้า :สมเกียรติ ธรรมสาร
ดาวน์โหลด: 11


อันดับที่ 5
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ศึกษาค้นคว้า : พงษ์ศักดิ์ เชาว์วันกลาง
ดาวน์โหลด: 9


อันดับที่ 6
ชื่อเรื่อง : ผลการเยี่ยมบ้านต่อการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานสถานีอนามัยสิงห์ จังหวัดยโสธร ผู้ศึกษาค้นคว้า : พรพิไล วรรณสัมผัส
ดาวน์โหลด: 7

อันดับที่ 7
ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรค ไข้เลือดออกของแกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัวในเขตกิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ศึกษาค้นคว้า : ไชยรัตน์ เอกอุ่น
ดาวน์โหลด: 5

อันดับที่ 8
ชื่อเรื่อง : คุณภาพน้ำทางแบคทีเรียของน้ำบริโภคประจำครัวเรือน ในเขตตำบลโจดม่วง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นวลจันทร์ สายวงศ์
ดาวน์โหลด: 4


อันดับที่ 9
ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชนดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผู้ศึกษาค้นคว้า : บัณดิษฐ สร้อยจักร ดาวน์โหลด: 3

อันดับที่ 10
ชื่อเรื่อง : การจัดการคุณภาพน้ำภาคประชาชน : กรณีศึกษาตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษาค้นคว้า : สรัญญา โพธิ์ทองดาวน์โหลด: 2

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสถานีอนามัยในงานป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ในจังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาค้นคว้า : ทิพวรรณ สารีรัตน์ ดาวน์โหลด: 2

อันดับที่ 11
ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินกิจกรรมบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ศึกษาค้นคว้า : พรพรรณ ลีลาศสง่างาม ดาวน์โหลด: 1

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการดำเนินงานด้านรักษาพยาบาล ภาระงาน แนวโน้มภาระงานด้านรักษาพยาบาล และความต้องการกำลังคนของ สถานีอนามัย จังหวัดหนองคาย
ผู้ศึกษาค้นคว้า : ชาญศักดิ์ ครองสิงห์
ดาวน์โหลด: 1

ชื่อเรื่อง : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานีอนามัยในอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ศึกษาค้นคว้า : สรพงศ์ ขลุ่ยเงิน ดาวน์โหลด: 1

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำชี
ผู้ศึกษาค้นคว้า : สรัญกริช นามไพร
ดาวน์โหลด: 1


ชื่อเรื่อง : การจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ศึกษาค้นคว้า : สุภศักดิ์ เมืองพรหม
ดาวน์โหลด: 1


ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อ ความรู้การรับรู้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของหมู่บ้านปกติ หมู่บ้านเสี่ยง ปานกลางและหมู่บ้านเสี่ยงสูง ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษาค้นคว้า : ธีรพัฒน์ สุทธิประภา
ดาวน์โหลด: 1

ส่วน Thesis Is เล่มอื่นๆ ยังไม่ีมีการดาวน์โหลด จึงไม่ได้นำมารายงานในที่นี้

No comments: