Thursday, May 26, 2005

The reach and effectiveness of a national mass media-led smoking cessation campaign in The Netherlands.


งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาประสิทธิผลของการรณรงค์ทางสื่อมวลชนในการเลิกสูบบุหรี่
ผลการวิจัย พบว่า
- โ ครงการ รณรงค์ภายใต้งานวิจัยเรื่องนี้ สามารถเพิ่มสัดส่วนการเลิกบุหรี่ได้อย่างมากถึงแม้ว่าการโฆษณาบุหรี่มี เพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลไม่ได้ควบคุมสื่อก็ตามผู้วิจัย - Mudde (2542)


No comments: