Thursday, May 26, 2005

"สื่อเอดส์” การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาสื่อในอนาคต


งานวิจัยของวาทินี มุ่งเน้นการศึกษาประเภทของสื่อที่ประชาชนได้รับ และการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม ภายหลังการรับสื่อ
ผลการวิจัย พบว่า
- สื่อที่ประชาชนได้รับมากที่สุด คือ โทรทัศน์
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตว่าใครคือผู้ผลิตสื่อที่ตนได้รับนั้นๆ
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสื่อที่ปรากฏส่วนมากมีลักษณะเข้าใจง่ายชัดเจน แต่มีความซ้ำซ้อนเรื่องเดิมๆ มากเกินไป


- ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้ภาษากลางในการนำเนอผ่านสื่อนั้น เหมาะสมดีแล้ว
- เนื้อหาที่ควรนำเนอเพิ่มเติม คือ การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างเต็มใจและสบายใจผู้วิจัย - วาทินี บุญชะลักษณ์ (2538)
No comments: